Privacy, Cookies, Disclaimer

Privacybeleid, cookies en beveiliging

Bij Xenses nemen wij uw privacy zeer serieus, wij respecteren de privacy rechten van onze online klanten en erkennen het belang van het beschermen van de informatie die over u is verzameld. Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geven wij hieronder weer welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor. 

Xenses, gevestigd aan De Dieze 15 5052 TM Goirle Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.xenses.nl
De Dieze 15 
5052 TM, Goirle
Nederland
+31610539011

Brigitte van den Brink is de Functionaris Gegevensbescherming van Xenses, zij is te bereiken via info@xenses.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Xenses verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
- Locatiegegevens
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@xenses.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Xenses verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze digitale nieuwsbrief en digitale review verzoek
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Xenses verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Xenses neemt geen geautomatiseerde besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Xenses bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Persoonsgegevens > Bewaartermijn 7 jaar > Reden: Belastingwet. E-mail adres > Bewaartermijn nvt > Reden: Nieuwsbrieven, u kunt zich te allen tijde uitschrijven hiervoor via uw account of onderaan de nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden

Xenses verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Xenses blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Xenses gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Omdat onze cookies geen inbreuk maken op uw privacy hoeven wij hiervoor geen toestemming te vragen wanneer u op onze website bent.

Functionele cookies of noodzakelijke cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat de Xenses webwinkel correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals het winkelwagentje en afrekenen.

Analytische cookies

Xenses gebruikt Google Analytics-cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Om dit te regelen is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Xenses heeft er ook voor gezorgd dat het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd bij deze cookies en is 'gegevens delen' is uitgezet. Xenses maakt geen gebruik van Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Social Media Cookies

Op de website worden geen social media icoontjes getoond die cookies plaatsen. YouTube video's die worden gebruikt op de website zijn ingesloten met een nocookie melding.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Xenses en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@xenses.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Xenses wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Xenses neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bijvoorbeeld met een SSL certificaat, met altijd de laatste beveiiging updates en een beveiligde front en back-end van de website. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@xenses.nl.

Disclaimer

Algemeen

Exorior Added value B.V. (Kamer van Koophandel 18085709), hierna te noemen EAV, verleent u hierbij toegang tot www.xenses.nl (de Website) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. EAV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

EAV spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met EAV.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij EAV en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van EAV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Hi there,

Would you like to continue using our English boutique or stay in our Dutch Boutique?

Please choose:

Kan ik u helpen?
Welkom in de zinnenprikkelende wereld van Xenses. Hoe kan ik u helpen? Uw vraag of opmerking wordt snel beantwoord. Warme groet, Madame Isabella